Figyelem! Korábban a böngésződben feliratkoztál a maiUtazás.hu értesítéseire, de a feliratkozást egy korábban belépett felhasználódhoz már társítottuk. Szeretnéd, ha az értesítéseket a most belépett felhasználódhoz társítsuk inkább?

Utazz te is féláron!
Iratkozz fel a titkos ajánlatokra is!

A https://www.maiutazas.hu utazási weboldal üzemeltetőjének Adatvédelmi Nyilatkozata

A jelen adatvédelmi nyilatkozat a közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető) által üzemeltetett, https://www.maiutazas.hu oldalon elérhető portál (ideértve a nyilvános fórumokat is) és az annak részét képező valamennyi interaktív és egyéb szolgáltatás (együttesen: szolgáltatás) keretében végzett - a felhasználók személyes adatainak - kezelésére vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési és adatfeldolgozói szabályokat tartalmazza.

ADATKEZELŐ ADATAI:

 1. Az adatkezelő neve: PK Travel Kft. honlap üzemeltető és egyes a honlapon kínál szolgáltatások tekintetében szolgáltatás nyújtója; Utazok.hu Kft. egyes a honlapon kínál szolgáltatások tekintetében szolgáltatás nyújtója (a továbbiakban együtt: adatkezelők)
 2. Képviselőik: Szennay András
 3. Az adatkezelők címe/székhelye: 1055 Budapest, Stollár Béla u. 22.
 4. Adatkezelési szám: NAIH-61825/2013
 5. Elérhetőség: info@maiutazas.hu
 6. Az adatkezelés megnevezése: az adatkezelés a felhasználók önkéntes, határozott és kellő tájékoztatás utáni hozzájárulása alapján történik az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.
 7. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
 8. A Szolgáltatás technikai hátterének biztosítását, a szerverek üzemeltetését az üzemeltető végzi. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják az Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit. Az Adatvédelmi Nyilatkozat folyamatosan elérhető a szolgáltatás regisztrációs felületén. A szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő az 1. pontban megjelölt jogi személyek, aki adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra. Az adatkezelés csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében történik, s kizárólag olyan adat kezelése, mely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
 9. A Szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama a felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed. Ezt követően 8 napon belül a volt felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre, illetve a volt felhasználó személyes adatai statisztikai célú felhasználás céljából anonimizálásra kerülnek.
 10. Az adatkezelők által kezelt személyes adatokat kizárólag az adatkezelők munkavállalói ismerhetik meg. A személyes adatok kezelése során az adatkezelők munkavállalói mindig a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően járnak el.

ADATKEZELÉS CÉLJA:

 1. Az adatkezelők által végzett adatkezelés elsődleges célja az adatkezelők által nyújtott szolgáltatás hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő biztosítása. Az adatkezelők által végzett adatkezelésnek az is a szolgálati célja, hogy
  - a regisztrált felhasználókat azonosíthassa,
  - a szolgáltatás használata során felmerült vitákat rendezze,
  - a felhasználók számára felvilágosításokat adjon,
  - közreműködjön a működési és szolgáltatásban előforduló problémák elhárításában, az adatkezelőket megillető jogok biztosításában.
 2. Az adatkezelők a személyes adatok:
  - feldolgozását tisztességesen és törvényesen végzik;
  - gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és törvényes célból végzi, és további feldolgozásukat nem folytatja e célokkal összeférhetetlen módon.
  - gyűjtése és/vagy további feldolgozása során figyelemmel van arra, hogy a személyes adatok a gyűjtésük és/vagy feldolgozásuk célja szempontjából megfelelőek, relevánsak és nem túlzott mértékűek legyenek;
  - gyűjtése, kezelése során figyelemmel van arra, hogy az adatok pontosak, és ha szükséges, időszerűek legyenek; minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a hibás vagy hiányos adatok, tekintettel gyűjtésük vagy további feldolgozásuk céljaira, törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek;
  - tárolását olyan formában végzi, amely az érintettek azonosítását csak az adatok gyűjtése vagy további feldolgozása céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
  Az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával a regisztrált felhasználók hozzájárulnak az üzemeltető által végzett fenti célú adatkezelésekhez.
 3. Az érintett tudomásul veszi, hogy az adatkezelők kapcsolt vállalkozások, amelyek a honlapon kínált szolgáltatásokat megosztva, a racionális üzletzervezés elvei szerint, saját döntésük alapján külön-külön nyújtják. Az érintett mindkét jogi személy adatkezeléséhez, a többes adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul.

REGISZTRÁCIÓ:

 1. A felhasználók által magukról önkéntesen megadott adatok felhasználhatóak a felhasználók profiljaiban marketing,- és reklámcélokra is. A személyre szabott szolgáltatás keretében az üzemeltető a felhasználók egyéni profiljának felhasználásával a profiloknak megfelelő reklámokat juttathat el a felhasználók részére hirdetéseken keresztül, illetve egyéb módon. Az üzemeltető a reklámok eljuttatásakor betartja a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. tv. rendelkezéseit is.
 2. Az adatkezelők a felhasználók részére a szolgáltatókkal történő levelezésre, érdeklődési körük kiválasztására lehetőséget biztosít. Ezek segítségével az adatkezelők a felhasználók részére a már megadott preferenciáik, illetve az általuk már megadott adatok alapján marketing és reklámcélú üzeneteket is eljuttathat a felhasználókhoz.
 3. A szolgáltatás használata korlátozott körben regisztráció nélkül („személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélküli használat”) is lehetséges. Egy adott email címről történő első vásárlás után a Vásárló automatikusan generált bejelentkezési jelszót kap a rendszertől, mellyel regisztrált felhasználóvá válik.
 4. A Facebook belépés (FBelépés gomb) választó felhasználók hozzájárulnak, hogy a belépéssel regisztrált felhasználókká is válnak egyben, továbbá részükre az adatkezelők a megadott e-mail címre eljuttathatja a weboldal ajánlatait is. A személyre szabott szolgáltatás keretében az adatkezelők a felhasználók egyéni profiljának felhasználásával a profiloknak megfelelő reklámokat juttathat el a felhasználók részére hirdetéseken keresztül, illetve egyéb módon.
 5. A regisztráció során kötelezően megadandó adatok, a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag olyan adatok tartoznak, amelyek egy-egy szolgáltatás biztonságos és jogszerű hozzáféréséhez, illetve használatához elengedhetetlenül szükségesek.
 6. A kötelezően megadandó adatok különösen a felhasználó azonosításához szükséges
  • vezetéknév,
  • keresztnév,
  • e-mail cím,
  • telefonszám,
  • címadatok
 7. A felhasználót bármikor megilleti az a jog, hogy bizonyos adatokat nem ad meg. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Az adatkezelés alapja a felhasználó határozott és előzetes hozzájárulása. Ez a fenti körülmény azonban természetesen azzal járhat, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe.
 8. Az adatkezelők a szolgáltatást a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ban foglalt adatelkerülés és adattakarékosság elvét betartva nyújtja. A szolgáltatás használata során egyes felhasználói adatok automatikusan az adatkezelők kezelésébe kerülnek.
 9. A szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap­ látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Ezen adatok némelyike személyes adatoknak minősül, kezelése a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően történik.
 10. A napló-fájlokról statisztika készül. A havi napló-állományokat az adatkezelők szerverén egy éven keresztül tárolja, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott, majd törli. A felhasználók IP címeit az adatkezelők semmilyen más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lehetne.

EGYÉB SZABÁLYOZÁS

 1. Az adatkezelők kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával adják át harmadik személyeknek a felhasználó személyes azonosítására alkalmas adatokat. A felhasználói személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet: Amennyiben a szolgáltatás bizonyos részeit (co-branded oldalakat) független szolgáltatók biztosítják, illetve üzemeltetik és ezeket a felhasználó igénybe veszi és ennek során személyes adatokat ad meg, az ilyen adatkezelésre a független szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában foglaltak vonatkoznak.
 2. Bankkártyás fizetés esetén a felhasználó elfogadja, hogy az adatkezelők együttműködnek a nyomozati szervekkel és a bíróságokkal a szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése, stb.) felderítése érdekében. Az adatkezelők a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket teljesítik és ennek keretében a felhasználókról kezelt adatokat kiadhatják az erre jogosult szervnek vagy személynek.
 3. Az érintett hozzájárul, hogy a szolgáltatás teljesítése körében a teljesítéshez szükséges körben átadásra kerülnek egyes adatai, amelyek a szolgáltatás nyújtásában közreműködnek (pl. szállásszolgáltatók). Amikor az érintett a szolgáltatást (utazást, utazási csomagot) lefoglalja, az ajánlatban meghatározott szolgáltatók részére történő adattovábbításhoz is hozzájárul, azt a foglalás teljesítése körében a saját érdekében való adattovábbításnak fogadja el. ez esetben tehát az adattovábbítás célja: az érintett által megrendelt szolgáltatás teljesítése.
 4. Tájékoztatjuk, hogy a részünkre megadott adatait a maiUtazás.hu hűségprogramjában való részvétel keretében továbbítjuk a hűségprogramot kezelő szoftver (https://antavo.com) fejlesztőjéhez és üzemeltetőjéhez, az Antavo Ltd. (UK)-hez, mint adatfeldolgozóhoz. A továbbított adatok: ID (maiutazásos egyedi azonosító), e-mail, vezetéknév, keresztnév) Az Antavo Ltd. szoftvere a hűségprogram kezelését végző szoftver működése során ezen adatait tárolja a hűségprogramban való részvétele idejére, de az adatai tekintetében önálló döntést nem hozhat, azokat más célból nem használhatja fel.
 5. A szolgáltatás keretén belül észlelt kétséges vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az adatkezelők jogosultak felhívásokat, vagy közleményeket küldeni, vagy elérhetővé tenni a felhasználó adatainak felhasználásával is. Jogosultak a jogsértő, vagy valószínűsíthetően jogsértő hozzászólást, értékelést, bejegyzést vagy tartalmat előzetes értesítés nélkül eltávolítani. Az adatkezelők, mint közvetítő szolgáltatók nem kötelesek ellenőrizni az általuk csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem kötelesek olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
 6. Az adatkezelők mindenkor az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít, de a technika gyors mértékű változása és fejlődése miatt nem tudja garantálni, hogy a felhasználóknak a szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos, vagy a szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag az Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le, vagy fürkésszenek ki. A felhasználó is megadhatja az Adatvédelmi Nyilatkozatban lehetővé tett módon a felhasználó személyes adatait harmadik személynek, aki azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatja. Mindezen esetekben az adatkezelők felelőssége kizárt.
 7. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a alapján az adatkezelők a felhasználó kifejezett hozzájárulása hiányában is jogosult bizonyos személyesnek minősülő adatok, többek között számlázási és forgalmi adatok kezelésére. Az adatkezelők az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelhetik az igénybe vevő, a felhasználó azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelhetik az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a díj meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a szolgáltatás nyújtása céljából kezelhetik azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek
 8. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján az Internet-hozzáférést biztosító és más hírközlési szolgáltatók is jogosultak bizonyos körben a felhasználó személyes és egyéb adatainak kezelésére.
 9. A felhasználót kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. A fokozott biztonság érdekében javasolt a felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználóhoz kapcsolódó jelszót titkosan kezelni. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személynek, ennek az lehet a következménye, hogy elveszítheti a szolgáltatás keretében az üzemeltető és más adatkezelők által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét és jogilag kötelező érvényű ügyletek személyes kötelezettjévé is válhat. Ilyen esetben javasolt az azonosító vagy jelszó haladéktalan megváltoztatása.
 10. A szolgáltatás használatával a felhasználó és az adatkezelők hírközlés útján létesítenek egymással kapcsolatot. Az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszik szükségessé. Az adatkezelők az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint maximálisan törekednek arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön és ennek érdekében az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosítanak (például tűzfalak és bizonyos esetekben az SSL vagy más titkosítási protokollok használatával). Az adatkezelők végrehajtják a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, véletlen elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy hozzáférése elleni védelme érdekében, továbbá a feldolgozás minden más jogellenes formája ellen.
 11. A szolgáltatás keretén belül a felhasználónak lehetősége van az általa megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a személyes oldalam link után bejelentkezés útján érhet el. Az adatok módosítására az Adataim menü nyújt lehetőséget.A felhasználó jogosult személyes adatai felhasználásáról tájékoztatást kérni az info@maiutazas.hu e-mail címen.
 12. Az adatkezelők kérésre kötelesek tájékoztatást adni a felhasználónak
  • az adatkezelők által kezelt adatairól,
  • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
  • időtartamáról,
  • kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat.
 13. A felhasználóknak korlátlanul joga van kérni adatai törlését az info@maiutazas.hu e-mail címen. A törlés az e-mail kézbesítését és elolvasását követő 8 napon belül történik meg.
 14. Az a felhasználó, aki úgy ítéli meg, hogy az adatkezelők megsértették személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, e körben kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.
 15. Az adatkezelők a felhasználó által a szolgáltatás keretén belül közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárnak.
 16. Amennyiben az adatkezelők tudomást szereznek arról, hogy a felhasználó az Adatkezelési Szabályzatban írtakat megsértette, a szolgáltatás használata során más személy személyes adatait jogosulatlanul, vagy jogsértő módon adta meg, akkor az adatkezelők megtesznek minden szükséges jogi intézkedést az okozott kár megtérítésének érvényesítése, valamint a jogsértő személy jogi úton történő felelősségre vonásának kezdeményezése érdekében.
 17. Amennyiben valaki a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető, vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (direkt marketing célokra, stb..) használja, vagy egyébként az Adatkezelési Szabályzatban foglalt rendelkezéseket megszegi, illetve a szolgáltatás használata során ilyen kárt okoz, úgy az adatkezelők megteszik a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítésének érvényesítése iránt, a jogsértő jogi felelősségre vonásának kezdeményezése iránt.
 18. Amennyiben az adatkezelők az Adatvédelmi Nyilatkozatot módosítják, az adatkezelők a módosított Adatvédelmi Nyilatkozatot kötelesek közzétenni a szolgáltatás nyitóoldalán. Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása a közzététel napján lép hatályba.

SZERZŐI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGOK:

 1. Az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát az adatkezelők által hozzáférhetővé tett információ - ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét - sérti (a továbbiakban: jogosult), teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja az adatkezelőket a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. Az értesítésnek tartalmaznia kell:
  • 1.a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését;
  • 2.a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat;
  • 3.a jogosult nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telefonszámát, valamint elektronikus levelezési címét.

Az adatkezelők kötelesek az értesítés alapján a 2001. évi CVIII. Törvény 13. §-ában meghatározott eljárás lefolytatására, az abban foglalt feltételek és szabályok betartásával.