Belépek
Összes ajánlat
Belföldi ajánlatok
Repjegyvadász ajánlatok
Adriai nyaralások
Balatoni ajánlatok
Ajándékutalványok
Élménycsomagok
Vásárlási feltételek
Adatkezelés
Online vitarendezés
Panasztétel
Adatvédelem
Süti beállítások
Elérhetőségeink
Ügyfélszolgálat Hétköznapokon: (08:00-16:30)
Ügyfélszolgálat: +36 20 444 1484
Munkanapokon: 8:30-16:30
 • Akár 1 évig is érvényes utalványok
 • Egyszerű és biztonságos vásárlás
 • Segítőkész ügyfélszolgálat
 • Kontaktmentes vásárlás

MaiUtazás.hu weboldal Adatkezelési Tájékoztató

Szállás és Utazás Kft. (székhely: 3525 Miskolc, Régiposta utca 9., e-mail: info@maiutazas.hu, tel.: +36 20 444 1484, adószám: 26695015-2-05, a továbbiakban Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát. Adatkezelő üzemelteti a következő weblapot: https://www.maiutazas.hu (a továbbiakban: Weboldal). E tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikájáról a weboldal felhasználói (továbbiakban: Érintettek) számára.

A tájékoztató tárgya

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Fogalmak

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„adatfeldolgozás”: adatkezelő által végzett adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétöl, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

„érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

„adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

Jelen tájékoztató által használt fogalmak összhangban vannak

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban GDPR)
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban Grt.),
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásainak fogalmaival.

Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő:

 • a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • által kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és azok kezelését csak a szükségesre korlátozza („adattakarékosság”);
 • által kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek („pontosság”);
 • a személyes adatok olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatok kezelését oly módon végzi, hogy biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelés körülményei, a személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama. Az Adatkezelő weboldallal kapcsolatos adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségen alapulnak, ezek:

Adatkezelési esetkör Kezelt személyes adatok Jogalapja Adatkezelés célja Megőrzési idő
Hírlevél küldéséhez kapcsolódó adatkezelés
 • E-mail cím
 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Feliratkozás dátuma
 • Utolsó hírlevél megnyitás dátuma
 • Feliratkozás forrása (weboldal)
 • Hírlevéllel kapcsolatos aktivitás (megnyitás ténye és időpontja, linkekre történő kattintások ténye és száma)
 • Célzott ajánlat
az érintett hozzájárulása az Érintettek tájékoztatása a legújabb ajánlatokról hozzájáruló nyilatkozatok visszavonásáig (leiratkozásig)

Adatkezelő három havonta egy alkalommal felülvizsgálja az Ön adatai pontosságát és az inaktívvá vált (pl. egyetlen hírlevelet sem megnyitó) vagy nem működő (hírlevelek visszapattannak) e-mail címeket - lemondás hiányában is - törli.
Weboldalra való regisztráció
 • E-mail cím
 • Jelszó
 • Vezetéknév
 • Keresztnév
az érintett hozzájárulása szolgáltatás nyújtásának megkönnyítése A regisztráció törléséig.

Amennyiben a regisztrációját nem erősíti meg az Érintett a küldött e-mail-es üzenetben található linken keresztül (double opt-in), akkor további két alkalommal emlékeztető e-mail üzenetet küld Adatkezelő az Érintettnek. A második levél kiküldését követő 15 napon belül a megkezdett regisztrációkor megadott adatait törlésre kerülnek, ha a megerősítés addig nem történik meg.
Vásárlással kapcsolatos adatkezelés
 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • számlázási adatok (ország, település, irányítószám, utcanév, házszám, emelet, ajtó)
 • Fizetés módja
 • Foglalás részletei, dátuma Egyéb, felhasználó által megadott adatok
 • Foglalás(ok) kezelése (módosítás, lemondás) során keletkezett adatok
 • Weboldalon mutatott aktivitás
 • Az utolsó keresés adatai
 • Foglalt szálláshellyel kapcsolatos adatok
 • repülőjegy foglalásnál: név, születési év, hónap, nap; úti okmány típusa/száma/lejárata/kiállító hatósága/kiállítás dátuma (továbbításra kerül a repülőtársaságnak).
 • biztosítás kötésénél: utazók adatai: név, születési év, hónap, nap (továbbításra kerül a biztosítótársaságnak)
 • ajándékutalvány esetén: ajándékozott neve, ajándékutalvány részletei
szerződés teljesítése szolgáltatás nyújtása, teljesítés amennyiben az érintett szolgáltatást vett igénybe, akkor addig, amíg az erre vonatkozó szerződésből eredően követelések érvényesíthetőek (általános elévülési idő 5 év). számviteli bizonylattal kapcsolatos személyes adatok esetében a megőrzési idő 8 év.
Vásárlási folyamat megszakadása/megszakítása esetén megvalósuló adatkezelés A vásárlással kapcsolatos adatkezelés során kezelt személyes adatok köre, illetve a kosárba helyezett ajánlat/kupon/élménycsomag. A szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges Félbehagyott vásárlási folyamat során megadott adatok megőrzése a vásárlás folytatásának elősegítése érdekében. Adatok megadásától számított 90 nap.
Személyre szabott ajánlatok (profilalkotás) A megtekintett ajánlatok mentése a belépett felhasználókhoz, illetve kosárba rakott termékek mentése annak érdekében, hogy az érintettek számára e-mailt küldhessünk a megtekintett ajánlatokról, amennyiben még nem foglalta le azokat. az érintett hozzájárulása Érintettek számára érdeklődésének megfelelő ajánlatok küldése. hozzájáruló nyilatkozatok visszavonásáig (leiratkozásig).
Facebook fiókkal való összekapcsolás Regisztráció esetén Facebooktól átvett:
 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail cím
 • Profil ID
Hírlevél esetén:
 • E-mail cím
 • Vezetéknév
 • Keresztnév
az érintett hozzájárulása A regisztráció, illetve a hírlevél feliratkozás gyorsabb végrehajtása érdekében az Érintett saját Facebook fiókjával is eleget tehet az szükséges adatszolgáltatási kötelezettségnek. A regisztrációnál, illetve a hírlevél adatkezelésnél meghatározott idő.
Ügyfélszolgálati ügyintézés A megkereséstől függően: Név, e-mail, telefonszám, egyéb elérhetőség (kapcsolattartási adatok) Megkeresés tárgya, részletei, dátuma, módja Az érintett visszajelzése az ügyintézéssel kapcsolatban a szerződés teljesítéséhez szükséges A szolgáltatás nyújtása során felmerült panaszok, kérelmek kivizsgálása és elbírálása. Addig, amíg az erre vonatkozó szerződésből eredően követelések érvényesíthetőek (általános elévülési idő 5 év)

Amennyiben Érintett a Weboldalon történő vásárlást követően elállással, illetve felmondással él, a vásárlással kapcsolatban megadott adatait az elállástól, illetve a felmondástól számított 90 nap elteltével az Adatkezelő törli.

A Weboldalon használt sütikre vonatkozó tájékoztatás

Az Adatkezelő a Weboldal használatának elemzése és ezáltal a Weboldal tartalmának javítása érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagokat, ún. sütiket (cookie) helyez el és olvas vissza az Érintett böngészőjének közreműködésével. Erre azért van szükség, mert ha az Érintett böngészője visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatását a korábbiakkal (pl. bejelentkezés egyszerűsítése), de kizárólag a Weboldal tekintetében.

A sütiket az Érintett bármikor törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők „Eszközök/Beállítások” menüjében az „Adatvédelem” beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. A sütik elutasítása esetén az Érintett nem fogja tudni a szolgáltatás teljes funkcionalitását használni, és ennek következményeként az Adatkezelő nem garantálhatja a teljes, gördülékeny és megszakítás nélküli használatot. Pontosabb iránymutatást a biztonságos online kommunikációról szóló honlapokon kaphat (pl. Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség: https://www.youronlinechoices.com/hu/).

A sütiknek különböző funkció vannak, és különböző okokból használhatók, mint például:

 • szükséges sütik: a használatuk létfontosságú a szolgáltatás működése és üzemelése érdekében. Ezek nélkül a szolgáltatás vagy annak egy része nem, vagy nem megfelelően jelenne meg. Az Adatkezelő a szükséges sütiket a 2002/58/EK rendelet alapján alkalmazza;
 • funkcionális sütik: ezeknek a sütiknek a célja, hogy a felhasználói élményt javítsák, pl. a böngészésre használt eszköz, nyelv vagy egyéni beállítások megjegyzésére;
 • statisztikai sütik: ezek a sütik anonimizáltak; segítenek megérteni, hogy a látogató hogyan lép interakcióba a szolgáltatással;
 • marketing sütik: ezek a sütik pontos adatokat gyűjtenek a látogató böngészési szokásairók, amelyeket hirdetési tartalmak megjelenítésénél használnak.

Az Adatkezelő a Weboldalon az alábbi sütiket használja:

Funkció Név Cél Süti lejárata
funkcionális Kedvenc szívecske gomb használata tooltip felugrás figyelés kedvencek tooltip státusz 1 nap
funkcionális Kedvencek listája kedvencek tartalma 1 év
statisztikai Affliate rendszer affiliate rendszer követőkód változó
statisztikai White affliate süti forrás követés 10 nap
statisztikai Hírlevél forrás figyelés hírlevélen belüli forrás követés 1 nap
funkcionális Hírlevél feliratkozó popup bezárást figyelő süti hírlevél popup státusz 30 nap
marketing Push üzenet leiratkozás figyelés push üzenet feliratkozás státusz 1 év
marketing Push üzenet sikertelen felhasználói fiókhoz társítás Push üzenet felhasználói fiókhoz társítás státusz 7 nap
funkcionális Piactér szűrők kattintás figyelés piactér szűrő beállítások 1 nap
funkcionális Piactér térkép gomb kattintás figyelés térkép megnyitás státusz 1 nap
marketing Hírlevélre feliratkozott figyelő süti hírlevél feliratkozás státusz 60 nap
marketing Hírlevél feliratkozó exit popup megjelenés exit popup megjelenés státusz 1 év
marketing Repjegyvadász hírlevél feliratkozó popup megjelenés popup megjelenés státusz 1 nap
marketing Applikációs hírlevél feliratkozás appon keresztüli feliratkozás státusz 1 nap
funkcionális Lap visszadobáshoz referencia oldal figyelés folyamatban lévő megrendelés url hash tárolás 1 nap
funkcionális Facebook Messenger feliratkozó popup megjelenés messenger feliratkozó popup megjelenés státusz 7 nap
funkcionális Facebook Messenger feliratkozó exit popup megjelenés messenger feliratkozó exit popup megjelenés státusz 1 év
szükséges Eszköz figyelő süti mobilos vagy desktopos felületre dobáshoz eszköz szerinti megfelelő megjelenítés 30 nap
funkcionális Segéd tooltip megjelenése legalább már egyszer tooltip státusz figyelés 1 nap
szükséges A/B Teszt sütik oldal verziók lekezelése 1 év
funkcionális Felhasználói automatikus bejelentkeztető süti felhasználói automatikus beléptetés hash 1 év

Az Adatkezelő harmadik fél szolgáltatásait is igénybe veszi a saját szolgáltatása színvonalának javítása érdekében. Adatkezelő az alábbi harmadik fél süti szolgáltatását veszi igénybe:

 • Google
 • Facebook pixel
 • Google doubleclick
 • OptiMonk
 • Twitter Ads

Harmadik személyek személyes adatainak kezelése

Amennyiben az Érintett harmadik személyek személyes adatait adja meg, az Érintett kötelessége annak biztosítása, hogy az adatközléshez szükséges hozzájárulást beszerezze vagy az egyéb jogalapot teljesítse, és értesítse az Adatkezelőt az ezzel kapcsolatos bármely változás esetén. Az Érintetteknek tartózkodnia kell harmadik személyek személyes adatainak átadásától, kivéve, ha az adatközlés az Adatkezelővel fennálló szerződés teljesítéséhez szükséges.

Egyéb adatkezelések

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („NAIH”), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetik az Adatkezelőt, aki a kért adatokat a jogszabályi keretek között kiadja a megkereső hatóságnak. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő az alább felsorolt Adatfeldolgozókat veszi igénybe a Weboldal üzemeltetése során. További adatfeldolgozó igénybevételére esetileg sor kerülhet, amelyről Adatkezelő tájékoztatást nyújt az Érintetteknek.

 • tárhely szolgáltató szerverén tárolódnak az adatok (ZeroTime Services Kft., 2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/4.)
 • a szerződés teljesítése érdekében (az Utazok.hu Kft. által szervezett utak foglalása és a PihiPakk élménycsomag vásárlása esetén) az Utazok.hu Kft., mint utazási iroda munkavállalói is hozzáférnek a foglalásokkal kapcsolatos adatokhoz.
 • a szerződések teljesítése érdekében a következő adatokat továbbítjuk a szállás részére: vezetéknév, keresztnév, e-mail, telefonszám, lakcím, foglalás részletei
 • repülős utazások foglalásnál megadott adatok: név, gyermekek neve; gyermekek születési éve, hónap nap; úti okmány típusa/száma/lejárata/kiállító hatósága/kiállítás dátuma továbbításra kerül közvetlenül a légitársaságnak, vagy harmadik fél (közvetítő) részére a repülőjegy vásárlásának céljából (Travel House: 1126 Budapest, Dolgos utca 2.)
 • biztosításkötés esetén: Európai Utazási Biztosító Zrt., 1132 Budapest, Váci út 36-38.
 • bankkártyás fizetés esetén az alábbi személyes adatok átadásra kerülnek a BIG FISH Payment Services Kft. (1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.), mint adatfeldolgozó részére: név-előtag, vezetéknév, keresztnév, IP-cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, bankkártyaszám utolsó négy számjegye. Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára.
 • bankkártyás fizetés esetén az alábbi személyes adatok átadásra kerülnek a OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére: név-előtag, vezetéknév, keresztnév, IP-cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, bankkártyaszám utolsó négy számjegye. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff
 • hűségprogramban való részvétel esetén (https://huseg.maiutazas.hu) az Antavo Ltd. harmadik félnek, a hűségprogram üzemeltetőjének: név, e-mail cím
 • a Szolgáltató által igénybe vett mindenkori könyvelő, könyvvizsgáló cég felé a könyveléssel és könyvvizsgálattal kapcsolatban
 • számlázás esetén: szamlazz.hu (KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.)
 • postázás esetén: Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; Cg. 01-10-042463)
 • a Szolgáltató által harmadik féltől bérelt tárhely szolgáltató szerverén tárolódnak az adatok (ZeroTime Services Kft., 2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/4.)

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
 • hitelessége és hitelesítése biztosított;
 • változatlansága igazolható;
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. Az Adatkezelő által kezelt adatokat elsődlegesen az illetékes belső munkatársaink jogosultak megismerni, azokat harmadik személyek részére nem adjuk át, kizárólag jogos érdekből (pl. adósságbehajtás), jogszabályi kötelezettségből, vagy ha ehhez a Felhasználó előzetesen kifejezett beleegyezését adta.

Az Érintettet megillető jogok

1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról és a kezelésükkel kapcsolatos információkról.
Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A tájékozódáshoz való jog írásban gyakorolható. Az Érintett személyazonosságát Adatkezelő minden esetben ellenőrzi.
Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az elektronikus úton benyújtott kérelem alapján az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az Érintett másként kéri.
Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Az Érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet, úgy a kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, meghatározott esetben tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 6. pontban meghatározottak szerint jogorvoslattal élhet.

2. Helyesbítés, kiegészítés joga

Az Érintett kérheti a róla kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

3. Törléshez való jog

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre;
az Érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik;
a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az Érintett a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges:
a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

5. Adathordozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Az adathordozhatósághoz való jog kizárólag azon adatok esetében gyakorolható, amelyek kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása.

6. Tiltakozás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, ideértve a profilalkotást

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés
az Érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

8. Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a megadott jogok gyakorlása céljából Adatkezelő részére megküldött kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Jogorvoslat

Amennyiben Társaságunkkal, adatkezelésünkkel vagy szolgáltatásaink igénybevétele során észrevétele, kérdése, problémája van, a honlapunkon megtalálható elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk. Panaszával forduljon hozzánk bizalommal! Panaszát kivizsgáljuk, és tájékoztatjuk. Elérhetőségeinket megtalálja a Kapcsolat menüpontban.

Panaszával bírósághoz is fordulhat.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu

Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel Érintett személyes adatok körét, az Érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az Érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az Érintett és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

Adatkezelési hozzájárulás

Érintett nyilatkozata, amelyet a checkbox-al elfogad. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés körében mint érintett felhasználó önkéntesen, határozottan és megfelelő tájékoztatáson alapulva hozzájárulok, hogy a Weblapon megadott adataimat rögzítse, tárolja és továbbítsa az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig érvényes. Tudomással bírok arról, hogy ez az adatkezelési hozzájárulás bármikor, indokolás nélkül visszavonható. A hozzájárulásom visszavonása esetén, továbbá ha az adataim törlését kezdeményezem az Adatkezelőnél, ez felhasználói státuszom megszüntetését eredményezheti. E jogkövetkezményt tudomásul veszem és kijelentem, hogy nem emelek ellene kifogást. Kijelentem, hogy az általam rögzített adatok hitelességéért teljes felelősséggel tartozom. A jelen nyilatkozatban foglaltakat megértettem, tudomásul vettem és a négyzetbe kattintással hitelesítem.
Az erre vonatkozó külön a checkbox-al hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott adatokat testreszabott tájékoztatás kialakításához, valamint a Weboldal ajánlatainak reklámozása érdekében postai vagy személyes kapcsolatfelvételhez a szervezet felhasználja.

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek https://www.maiutazas.hu honlapján keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Amennyiben az Érintett a tájékoztatást követően nem kéri az a személyes adatainak törlését, illetve nem vonja vissza a korábban adott hozzájárulását, akkor a módosítás hatályba lépését követően az Érintett ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat

A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://www.maiutazas.hu/adatkezeles

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020. július 29. napjától érvényes.